Dom af 7. maj 2018 fra Retten i Kolding - vundet sag mod Ankenævnet for Patienterstatningen

Retten i Kolding fandt ved dom af 7. maj 2018, at vores klient var blevet påført en erstatningsberettigende patientskade som følge af et operativt indgreb for en polyp/prækræft, hvorved der desværre opstod en anastomoselækage.

Hverken Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen fandt, at der skulle ydes erstatning, og dette hverken efter bestemmelsen i lovens § 20, stk. 1, nr. 1 (hvis behandlingen ikke har levet op til den erfarne specialiststandard) eller efter den såkaldte "tåleregel" i lovens § 20, stk. 1, nr. 4.

Retslægerådet gav os et væsentligt bidrag til at løfte bevisbyrden i sagen, idet rådet fandt, at de mange forskellige kombinationer af gener kunne være sjældne i forening, men man kunne ikke komme sjældenhedskriteriet nærmere. Herudover afhørte vi en af de behandlende læger, og samlet set fandt retten, at generne var tilstrækkelig sjældne og alvorlige vurderet i forhold til grundlidelsen til at opfylde kravene i "tålereglen".

Dommen er ikke blevet indbragt for landsretten af Kammeradvokaten og står derfor ved magt.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Kroer, der førte sagen for vores klient.

 

Dom fra Københavns Byret af 17. april 2018 – vundet sag over selvejende institution

I denne sag bistod vi en handicappet pige, som på den institution, hvor hun var anbragt, var blevet fundet med alvorlige knivstik i maven. I sagen var det et tema, hvorvidt knivstikket kunne være selvpåført, eller udefrakommende, altså ved en strafferetlig krænkelse, og sagen var blevet afvist både af institutionen og af Erstatningsnævnet.

Vi opnåede fri proces til førelse af sagen for den tilskadekomne handicappede pige, hvor det skal bemærkes, at sagen var speciel derved, at hun ikke har noget sprog og derfor havde svært ved at forklare omstændighederne.

Byretten frifandt efter en samlet vurdering Erstatningsnævnet men idømte institutionen ansvar, idet der var blevet fundet en dolk, der normalt blev brugt til friluftsaktiviteter, på det toilet, hvor pigen var blevet fundet.

Spørgsmål i sagen kan rettes til advokat Søren Kroer, der førte sagen for den handicappede pige.

Ankestyrelsen tilpligtet at hjemvise sag til fornyet behandling

Vestre Landsret har ved dom af 20. juni 2018 fundet, at Ankestyrelsen tilpligtes at anerkende, at en anerkendt arbejdsskadesag skal hjemvises til fornyet behandling hos Ankestyrelsen.

Vi havde på vegne af vores klient nedlagt påstand om, at Ankestyrelsen skulle tilpligtes at betale 40 % i erhvervsevnetabserstatning som følge af den psykiske arbejdsskade, som vores klient havde pådraget sig.

Ankestyrelsen havde fundet, at vores klient ikke var berettiget til erhvervsevnetabserstatning som følge af arbejdsskaden. Byretten havde givet Ankestyrelsen medhold i styrelsens afgørelse herom.

Landsretten har imidlertid fundet, at der for landsretten forelå nye og så væsentlige oplysninger, at sagen skulle hjemvises til fornyet administrativ behandling.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Jakob Fink, der førte sagen på vegne af vores klient.

Erstatning på over kr. 8.000.000 i vundet patienterstatningssag

Kroer og Fink Advokater bistod en klient med erstatningsopgørelsen efter en alvorlig patientskade, hvor vi udarbejdede indlæg over for myndighederne vedrørende fastsættelse af erhvervsevnetabserstatning og beregning heraf.

Patientskademyndighederne fulgte stort set vores indstilling og udbetalte erstatning i overensstemmelse hermed, hvorved vores klient glædeligt har modtaget en samlet erstatning på mere end kr. 8.000.000.

I denne sag hjalp vi altså udenretligt med behandling af en patienterstatningssag mod myndighederne med et særdeles godt resultat til følge.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Kroer, der førte sagen for vores klient.

Dom fra Højesteret om dødsfaldserstatning

Højesteret har den 12. juni 2018 i en meget omtalt sag om dødsfaldserstatning for et fremrykket dødsfaldstidspunkt, truffet afgørelse om, at enken ikke var berettiget til erstatning.

Vi har på kontoret repræsenteret enken i denne sag helt tilbage fra behandlingen af sagen hos myndighederne og har ført sagen i byretten, Østre Landsret og i Højesteret.

Sagen vedrørte de erstatningsmæssige konsekvenser af en anerkendt patientskade, hvor man for sent diagnosticerede en alvorlig kræftsygdom, og hvor der parterne imellem var enighed om, at afdøde herved fik frataget restlevetid og en eventuel mulighed for overlevelse, statistisk vurderet til 10 % på 5 år.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om der skulle gives dødsfaldserstatning til boet efter afdøde, selv om skadelidte havde en meget alvorlig grundlidelse, der sandsynligt på længere sigt alligevel ville have tage livet af den skadelidte. 

Vi vandt sagen i landsretten, som fandt, at enken i denne situation var berettiget til fuld forsørgertabserstatning.

Højesteret var ikke enig heri, og dommen medfører desværre en dårlig retsstilling for pårørende til kræftpatienter og andre alvorligt syge patienter, der pga. diagnoseforsinkelser får forværret deres sygdom, og som derfor dør på et tidligere tidspunkt end ellers forventet. Vi er derfor meget skuffede og ærgerlige over dommen.  

Har du spørgsmål til sagen, eller sidder du med en lignende problemstilling, er du meget velkommen til at kontakte advokat Søren Kroer, der førte sagen for enken.

 https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art6577752/Enke-med-to-b%C3%B8rn-taber-principiel-kamp-for-erstatning-efter-sin-mands-kr%C3%A6ftd%C3%B8d

 

Patientskademyndighederne dømt til at anerkende, at myndighedernes faste praksis om forrentning var forkert

Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen har haft en mangeårig fast praksis, som indebar, at myndighederne først vurderede, om der var grundlag for at anerkende en anmeldt skade som en patientskade, for først derefter at indhente oplysninger for at kunne beregne erstatningens størrelse.

Denne praksis er for så vidt velbegrundet, men efter vores opfattelse var det et problem, at denne praksis også havde betydning for, fra hvilket tidspunkt erstatningsbeløbene skulle forrentes.

I den konkrete sag betød det, at vores klient først fik tilkendt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mere end 2 år efter det tidspunkt, hvor hun anmeldte skaden til Patienterstatningen, og at erstatningen også først blev forrentet fra dette senere tidspunkt.

Vores synspunkt var, at erstatningen skulle forrentes fra det tidspunkt, hvor Patienterstatningen var i stand til at indhente de oplysninger, som var nødvendige for at beregne erstatningen - og ikke først fra det tidspunkt, hvor oplysningerne faktisk blev indhentet. Renterne udgjorde i sig selv mere end 100.000 kr.

Københavns Byret har ved dom af 14. marts 2018 (ved en 3 dommer-behandling) givet vores klient medhold i, at hendes erstatningskrav skulle forrentes fra det tidspunkt, hvor Patienterstatningen var i stand til at indhente oplysningerne og ikke først fra det langt senere tidspunkt, hvor oplysningerne faktisk blev indhentet.

Retten lagde blandt andet vægt på, at det er vigtigt for patienterstatningsordningens sigte, at patientskademyndighederne selv oplyser sagerne, og sørger for, at ordningen administreres således, at den skadelidte ikke selv behøver at engagere f.eks. en advokat til at varetage sine interesser. Retten mente med andre ord, at den skadelidtes interesser i at få forrentet kravene ikke blev varetaget på tilstrækkelig vis.

Ankenævnet for Patienterstatningen har anket dommen til Østre Landsret.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokatfuldmægtig Mikael Skjoldager, som førte sagen på vegne af advokat Søren Kroer.

Afvist ulykke udløste 18 % i godtgørelse for varigt mén

Ulykkesforsikringsselskabet havde i sagen fundet, at vores klients traume – et fald i forbindelse med sportsudøvelse -  ikke var egnet til at forårsage en skade i en rask skulder og havde afvist forsikringsdækning.

Kroer\Fink Advokater gik ind i sagen, fik gennemgået de lægelige oplysninger samt forsikringsbetingelserne og fik sagen forelagt for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mhp. en uvildig vurdering.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fandt, at der var sandsynliggjort årsagssammenhæng mellem de højresidige skuldergener og ulykken.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderede i sin vejledende udtalelse det varige mén til at udgøre 18 %.

Ulykkesforsikringsselskabet valgte efterfølgende at følge den vejledende udtalelse og betalte forsikringsydelsen svarende til 18 %.

Husk, at hos Kroer\Fink Advokater giver vi altid en indledende gratis vurdering af, om der er tale om en sag, der er værd at forfølge eller ej.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Jakob Fink.

Artikel i Jyllands-posten den 25/2-18

Morgenavisen Jyllands-posten bragte igår en større artikel, der på forsiden bar overskiften "Dom afskærer kvinder med brystkræft fra erstatning" og artiklen "Mon kræften havde spredt sig, hvis jeg var indkaldt til mammografi i tide?" under "Indblik", omhandlende en landsretssag, som vi her på kontoret har ført.

Landsretsdommen er blevet anket fra vores side, og sagen skal føres af advokat Søren Kroer i Højesteret. Der er endnu ikke fastsat en dato for hovedforhandling af sagen.

Vi vender tilbage med nærmere oplysninger herom.

1.jpg
2.jpg
4.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg

Glædelig jul og et lykkebringende nytår!

Kroer og Fink Advokater vil ønske alle klienter og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår!

Vi er på kontoret stolte af resultaterne i det forgangne år og vil tillade os at fremhæve, at det med Østre Landsrets dom af 19. maj 2017 er lykkedes at skabe retshistorie inden for området for patientskader, da landsretten gav os medhold i, at det er en patientskade, hvis en patients dødfaldstidspunkt bliver fremrykket, selvom dødsfaldet skyldes grundlidelsen. Dommen er anket til Højesteret og skal hovedforhandles af Søren Kroer den 31. maj 2018.

Vi har ligeledes hovedforhandlet en principiel sag i Østre Landsret, hvori der afsiges dom den 15. januar 2018. Sagen drejer sig om, hvorvidt det har været berettiget for Region Hovedstaden at undlade at betale erstatning til brystkræftramte kvinder ud fra et ressourceargument.

Herudover kan vi oplyse, at vi har opnået mange gode resultater til vores klienter i både arbejdsskadesager, forsikringssager, færdselsskadesager mv. og ser frem til et fortsat godt samarbejde med vores klienter og samarbejdspartnere.

Slutteligt kan vi oplyse, at Kroer & Fink Advokater netop har indgået et samarbejde med Scleroseforeningen, hvor vi kan bistå dets medlemmer med erstatnings- og forsikringssager.

Anerkendelse af patientskade i kræftskandale-sag fra Randers/Viborg

Patienterstatningen har nu truffet den første afgørelse i en af sagerne fra kræftskandalen i Randers/Viborg, med den i medierne omtalte overlæge, der desværre har fejlbehandlet en række brystkræftramte kvinder.

Vores klient har fået anerkendt sin patientskade og er blevet tilkendt en foreløbig erstatning. Hun afventer nu det videre erstatningsmæssige forløb.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Kroer, som fører sagen for den kræftramte kvinde.

Kroer & Fink Advokater vinder stor landsretssag mod Ankenævnet for Patienterstatningen

Den 5. december 2017 traf Vestre Landsret afgørelse om, at vores klients skade i form af svær hjerneskade efter en operation mhp. fjernelse af en hjernetumor var omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Sagen var blevet vundet i byretten men blev anket af Ankenævnet for Patienterstatningen til Vestre Landsret, der imidlertid stadfæstede byrettens dom.

Dommen er endnu et eksempel på, at hændelige komplikationer til en ellers korrekt udført behandling eller operation godt kan anerkendes som en patientskade efter lovens § 20, stk. 1, nr. 4 (den såkaldte ”tåleregel”), selvom der er tale om en særdeles alvorlig grundlidelse – i nærværende sag en hjernetumor.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Kroer, der har ført sagen i såvel by- som landsret.

 

 

 

 

Medhold i krav på fuld godtgørelse for svie og smerte til førtidspensionist

Retten i Glostrup har i en skriftlig tilkendegivelse af 11. september 2017 givet en af vores klienter medhold i, at denne var berettiget til maksimal godtgørelse for svie og smerte, selvom vedkommende var førtidspensionist på ulykkestidspunktet.

Vores klient var i forbindelse med et trafikuheld kommet til skade og havde pådraget sig et varigt mén på 8 %. Ansvarsforsikringsselskabet havde betalt knap 10.000 kr. i godtgørelse for svie og smerte. Vi krævede på vegne af vores klient yderligere 63.510 kr. med tilhørende renter.

Vores klient var førtidspensionist på ulykkestidspunktet men drev en mindre, nystartet selvstændig virksomhed med bogholderi-arbejde.

Det lykkedes således at overbevise retten om, at vores klient var at betragte som "syg", der som hovedregel er et krav for at være berettiget til godtgørelse, ligesom retten i øvrigt fandt, at vores klient i hele perioden havde været undergivet en vis behandling, hvilket ligeledes er et krav. Behandlingen bestod for den sidste del af perioden "alene" i brug af forskellige former for smertestillende medicin. 

Der var herudover fra vores side blevet rejst et skønsmæssigt krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, der imidlertid ikke kunne dokumenteres, idet virksomheden var nystartet.

Spørgsmål til sagen kan stilles til advokat Jakob Fink, der førte sagen i retten.

Medhold hos Ankenævnet for Forsikring i sag om retshjælpsdækning

Vi har på vegne af en klient udtaget stævning over for henholdsvis et forsikringsselskab og Ankenævnet for Patienterstatningen i sager omhandlende erhvervsevnetabserstatning.

Det lykkedes at opnå retshjælp til sagernes førelse hos vores klients retshjælpsforsikring, der imidlertid var af den opfattelse, at der kun gjaldt én dækningssum – på 200.000 kr., idet sagerne efter retshjælpsforsikringens opfattelse havde så stor en sammenhæng, at disse måtte betragtes som én forsikringsbegivenhed i forhold til dækning af sagsomkostninger.

Vi var af den opfattelse, at sagerne var af meget forskellig karakter, bl.a. fordi den ene sag omhandlede en patientskade og den anden en trafikulykke, ligesom der var adskillige år mellem de to forsikringsbegivenheder, hvorfor sagerne efter vores opfattelse skulle betragtes som 2 forskellige forsikringsbegivenheder med hver deres dækningssum.

Da parterne ikke kunne blive herom, indbragte vi sagen for Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring gav os medhold i vores synspunkt. Retshjælpsforsikringsselskabet har valgt at følge kendelsen, hvorfor vores klient nu har en samlet dækningssum på 400.000 kr. til førelse af de 2 retssager i stedet for kun 200.000 kr.

Kendelsen er endnu ikke blevet trykt hos Ankenævnet for Forsikring.

Spørgsmål til sagen kan stilles til advokat Jakob Fink, der har behandlet sagen over for retshjælpsforsikringsselskabet.

Ankenævnet for Patienterstatningen dømt til at betale erhvervsevnetabserstatning

Ankenævnet for Patienterstatningen havde anerkendt en patientskade medførende en stemmebåndslammelse men ville ikke anerkende, at vores klient havde lidt et erhvervsevnetab som konsekvens af patientskaden.

Der blev herefter udtaget stævning mod Ankenævnet for Patienterstatningen, og i forbindelse med retssagen blev der indhentet en vejledende udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der fulgte vores indstilling i sagen og vurderede, at vores klient var blevet påført et erhvervsevnetab som følge af patientskaden. Stemmebåndslammelsen medførte, at vores klient ikke i samme omfang som tidligere kunne passe sit arbejde som socialrådgiver.

Ankenævnet for Patienterstatningen genoptog herefter behandlingen af sagen og anerkendte erhvervsevnetabet, hvorved vores klient fik medhold i retssagen.

Spørgsmål til sagen kan stilles til advokat Søren Kroer, der førte sagen for vores klient.