Klientoplysninger

Klientkonto:

Danske Bank, Holmens Kanal 2, 1090  København K 

Kontonummer (klientkonto): 3001 (regnr.) - 3345853642

 

Vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Vores ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 2100 København Ø.

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Offentlig og forsikringsdækket retshjælp
Vi undersøger altid – for enhver klient –  om, der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp. Hvis salær skal betales foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af salæret.

De advokatetiske regler
Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.

Du kan læse om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside.
På Advokatnævnets hjemmeside kan man læse mere om god advokatskik og klageadgang mv.

Oplysning om mulighed for klagesagsbehandling 
Som erhvervsdrivende skal vi i henhold til forbrugerklagelovens § 4, stk. 1 gøre dig opmærksom på, at du har mulighed for at indbringe en tvist mellem dig og os for Advokatnævnet. Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd og salærer. Advokatnævnets kontaktoplysninger er følgende:
 
Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98