Orienteringsmøde i Dansk Brystkræft Organisation (DBO) den 26. februar 2019, kl. 16.30

I anledning af nyheden om de mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus i perioden fra den 1. marts 2013 til den 24. maj 2017, hvor undersøgelserne ikke har fulgt nationale retningslinjer for brystundersøgelser, vil DBO snarest indkalde til et orienteringsmøde, hvor advokat Søren Kroer og advokat Jakob Fink vil deltage og fortælle om klage- og erstatningsmuligheder.

Sygehuset har genundersøgt 735 kvinder, der har været undersøgt i perioden 1. januar 2016 – 24. maj 2017. Indtil nu har ni af disse kvinder fået konstateret brystkræft.

Mødet finder sted den 26. februar 2019, kl. 16.30 på adressen:

Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved

Vundet sag i Ankenævnet for Patienterstatningen

Vi har den 30. januar 2019 fået medhold hos Ankenævnet for Patienterstatningen i, at behandlingen af vores klient på et hospital ikke havde levet op til erfaren specialiststandard, og at vores klient som følge heraf var blevet påført en skade.

Patienterstatningen havde fundet, at der ikke var tale om en behandlingsskade, men vi ankede afgørelsen på vegne af vores klient.

Vi gjorde på vegne af vores klient gældende, at der var tale om en forsinket diagnosticering og behandling af den cerebrale vaskulit, og at man ikke skulle have nedtrappet behandlingen med Prednisolon.

Ankenævnet gav os medhold heri og vurderede, at den erfarne specialist ville have iværksat behandling med Prednisolon på et tidspunkt, hvor resultatet af en MR-scanning gav begrundet mistanke om inflammation og lymfom.

Selvom der ikke på dette tidspunkt var blevet stillet en diagnose, ville den erfarne specialist have behandlet med Prednisolon, da netop behandling hermed havde givet en dokumenteret og klar effekt på tilstanden i hjernen ved den første indlæggelse nogle måneder forinden.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Mikael Skou Skjoldager, der varetog vores klients interesser i sagen.

Kroer\Fink Advokater ønsker alle et godt nytår!

Vi ønsker alle vores klienter og samarbejdspartnere et rigtig godt nytår!

Tak for året, der er gået. Vi ser nu frem til en masse nye udfordringer.

Vi starter året med en nyhed om en ulykkesforsikringssag, hvor vores klients respektive ulykkesforsikringsselskaber ved vores indtræden i sagen allerede havde betalt forsikringydelser svarende til henholdsvis 15 % og 25 % i varigt mén. Selskaberne mente ikke, at vores klient var berettiget til yderligere forsikringsudbetalinger.

Det lykkedes efter indhentelse af yderligere lægeligt materiale og en forelæggelse af sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (mhp. en uvildig udtalelse om menets størrelse) at få selskaberne til samlet at udbetale yderligere i alt 1,4 mio. kr.., idet det varige mén som følge af ulykken blev fastsat til 55 %. Der gives dobbelterstatning i ulykkesforsikringssager, når méngraden udgør mindst 30 %.

Sagen er eksempel på, at det særligt i alvorlige ulykkestilfælde ofte kan betale sig at lade sig bistå af en advokat i ulykkesforsikringssager.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Jakob Fink, der har bistået vores klient.

Politisk initiativ til lovændring

Højesteret frifandt ved dom afsagt den 28. august Ankenævnet for Patienterstatningen i en patientskadesag, hvor det skulle afgøres, om regionen havde handlet ansvarspådragende ved at indkalde vores klient for sent til mammografiundersøgelse.

I sagen skulle Højesteret tage stilling til, om ansvarsgrundlaget i klage- og erstatningsloven var opfyldt, når regionen ikke havde overholdt sundhedsloven samt vurdere, om patientskademyndighederne havde været berettiget til at lægge regionens ressourceoplysning uprøvet til grund i dets afgørelser. 

Resultatet blev som bekendt, at Ankenævnet for Patienterstatningen (og dermed Regionen) var ansvarsfri.

Et lyspunkt i sagen var dog, at Sundhedsminister Ellen Trane Nørby om sagen havde udtalt:

”Det må simpelthen ikke være sådan, at regionerne slipper for erstatningsansvaret med henvisning til manglende ressourcer, fordi de laver dårlig planlægning, og man som patient derfor ikke kan få prøvet sin sag. Det underminerer patientrettighederne, og det skal vi have rettet op på. Jeg vil se på, hvad vi kan gøre, så patienterne ikke fremadrettet kommer til at stå i samme situation.”

Nu er der kommet handling bag ordene, idet der bliver sendt et nyt lovforslag i høring, der skal hindre, at regionerne kan bruge dårlig økonomi og manglende ressourcer som argument for ikke at indkalde borgerne rettidigt til screeningsundersøgelser for kræft.

Vi finder det her på kontoret glædeligt, at sagen har været med til at bane vej for lovforslaget, når det nu ikke lykkedes at få medhold i Højesteret.

Spørgsmål til sagen kan stilles til advokat Søren Kroer, der førte sagen i Højesteret.


Velkommen til Raluca

Kroer\Fink Advokater har ansat Raluca Vasile som stud. jur.

Raluca er 1. års studerende på Københavns Universitet og starter hos os den 2. januar 2019.

Raluca skal bistå det øvrige personale med diverse opgaver i forbindelse med retssager og sagsbehandling i øvrigt.

Vi glæder os meget til at tage imod Raluca i det nye år.

Kroer\Fink Advokater indgår samarbejde med Acusticusneurinom Forening

Vi har indgået et samarbejde med Dansk Acusticusneurinom Forening og ser meget frem til at hjælpe foreningens medlemmer.

Foreningens medlemmer er personer, der selv er ramt af acusticusneurinom (AN) samt deres pårørende.

Hvert år får omkring 100 mennesker i Danmark stillet diagnosen Acusticusneurinom - også kaldet Vestibulær Schwannom, der er en godartet tumor, der kan medføre behov for strålebehandling og operation og i øvrigt forårsager en lang række alvorlige helbredsmæssige gener.

Samarbejde med FAIM - Foreningen for Autoimmune Sygdomme

Kroer\Fink Advokater har indgået samarbejde med FAIM - Foreningen for Autoimmune Sygdomme.

Vi ser frem til at hjælpe foreningen og dets medlemmer fremadrettet.

Der er flere end 100 forskellige typer af autoimmune sygdomme.

Nogle af de mest “kendte” er:
Type 1 diabetes, psoriasis, Hashimotos, Crohns sygdom, colitis ulcerosa, leddegigt, Sclerose (MS), Graves, Lupus, Addison, Cøliaki, Sjøgrens, Alopecia…. og mange flere.

Højesteret afviste patientskade på grund af påberåbt ressourcemangel

Som mange bekendt har Højesteret, g.d. den 28. august frifundet Ankenævnet for Patienterstatningen i en patientskadesag, hvor det skulle afgøres, om regionen havde handlet ansvarspådragende ved at indkalde vores klient for sent til mammografiundersøgelse.

I sagen skulle Højesteret tage stilling til, om ansvarsgrundlaget i klage- og erstatningsloven var opfyldt, når regionen ikke havde overholdt sundhedsloven samt vurdere, om patientskademyndighederne havde været berettiget til at lægge regionens ressourceoplysning uprøvet til grund i dets afgørelser. 

Resultatet blev som bekendt, at Ankenævnet for Patienterstatningen (og dermed Regionen) var ansvarsfri, hvilket vi naturligvis er meget ærgerlige over.

Et lyspunkt i sagen er dog, at det lader til, at der er politisk vilje til at gøre noget ved problemet.  Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har om sagen oplyst at:

”Det må simpelthen ikke være sådan, at regionerne slipper for erstatningsansvaret med henvisning til manglende ressourcer, fordi de laver dårlig planlægning, og man som patient derfor ikke kan få prøvet sin sag. Det underminerer patientrettighederne, og det skal vi have rettet op på. Jeg vil se på, hvad vi kan gøre, så patienterne ikke fremadrettet kommer til at stå i samme situation.”

På den måde har sagen måske alligevel været med til at forbedre patienternes retsstilling, også selvom patientskademyndighederne ikke har gjort det lettere at være patient i det, der fra lovgivers side var tiltænkt at være et patientvenligt erstatningssystem.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Kroer, der førte sagen i Landsretten og i Højesteret. 

http://brystkraeft.dk/2018/08/hoejesteret-afviste-erstatningskrav-for-forsinket-mammografi/

https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art6670392/%C2%BBOppe-i-mit-hoved-bilder-jeg-mig-selv-ind-at-hvis-jeg-var-blevet-screenet-f%C3%B8r-havde-jeg-m%C3%A5ske-undg%C3%A5et-kemoen%C2%AB

https://jyllands-posten.dk/politik/ECE10833121/minister-dom-underminerer-patienternes-ret/

Afsigelse af dom fra Højesteret i principiel sag den 28. august 2018

Kroer\Fink Advokater havde g.d., den 20. august 2018, den ære at møde for Højesteret for 2. gang i løbet af 4 måneder, da advokat Søren Kroer igen mødte i en patientskadesag mod Ankenævnet for Patienterstatningen.

Hovedspørgsmålet i sagen er, om en regions påberåbelse af ressourcemæssige begrænsninger kan fritage denne for ansvar, uanset at politikerne har fastsat minimumsbehandlingsstandarder og afsat økonomiske ressourcer (til screening for brystkræft), således at regionerne kunne efterleve loven.

Højesteret afsiger dom i sagen den 28. august 2018, kl. 12.00. Vi vil vende tilbage, når dommen er afsagt.

https://www.tv2lorry.dk/…/indkaldt-til-undersoegelse-sent-k…

Dom af 7. maj 2018 fra Retten i Kolding - vundet sag mod Ankenævnet for Patienterstatningen

Retten i Kolding fandt ved dom af 7. maj 2018, at vores klient var blevet påført en erstatningsberettigende patientskade som følge af et operativt indgreb for en polyp/prækræft, hvorved der desværre opstod en anastomoselækage.

Hverken Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen fandt, at der skulle ydes erstatning, og dette hverken efter bestemmelsen i lovens § 20, stk. 1, nr. 1 (hvis behandlingen ikke har levet op til den erfarne specialiststandard) eller efter den såkaldte "tåleregel" i lovens § 20, stk. 1, nr. 4.

Retslægerådet gav os et væsentligt bidrag til at løfte bevisbyrden i sagen, idet rådet fandt, at de mange forskellige kombinationer af gener kunne være sjældne i forening, men man kunne ikke komme sjældenhedskriteriet nærmere. Herudover afhørte vi en af de behandlende læger, og samlet set fandt retten, at generne var tilstrækkelig sjældne og alvorlige vurderet i forhold til grundlidelsen til at opfylde kravene i "tålereglen".

Dommen er ikke blevet indbragt for landsretten af Kammeradvokaten og står derfor ved magt.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Kroer, der førte sagen for vores klient.

 

Dom fra Københavns Byret af 17. april 2018 – vundet sag over selvejende institution

I denne sag bistod vi en handicappet pige, som på den institution, hvor hun var anbragt, var blevet fundet med alvorlige knivstik i maven. I sagen var det et tema, hvorvidt knivstikket kunne være selvpåført, eller udefrakommende, altså ved en strafferetlig krænkelse, og sagen var blevet afvist både af institutionen og af Erstatningsnævnet.

Vi opnåede fri proces til førelse af sagen for den tilskadekomne handicappede pige, hvor det skal bemærkes, at sagen var speciel derved, at hun ikke har noget sprog og derfor havde svært ved at forklare omstændighederne.

Byretten frifandt efter en samlet vurdering Erstatningsnævnet men idømte institutionen ansvar, idet der var blevet fundet en dolk, der normalt blev brugt til friluftsaktiviteter, på det toilet, hvor pigen var blevet fundet.

Spørgsmål i sagen kan rettes til advokat Søren Kroer, der førte sagen for den handicappede pige.

Ankestyrelsen tilpligtet at hjemvise sag til fornyet behandling

Vestre Landsret har ved dom af 20. juni 2018 fundet, at Ankestyrelsen tilpligtes at anerkende, at en anerkendt arbejdsskadesag skal hjemvises til fornyet behandling hos Ankestyrelsen.

Vi havde på vegne af vores klient nedlagt påstand om, at Ankestyrelsen skulle tilpligtes at betale 40 % i erhvervsevnetabserstatning som følge af den psykiske arbejdsskade, som vores klient havde pådraget sig.

Ankestyrelsen havde fundet, at vores klient ikke var berettiget til erhvervsevnetabserstatning som følge af arbejdsskaden. Byretten havde givet Ankestyrelsen medhold i styrelsens afgørelse herom.

Landsretten har imidlertid fundet, at der for landsretten forelå nye og så væsentlige oplysninger, at sagen skulle hjemvises til fornyet administrativ behandling.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Jakob Fink, der førte sagen på vegne af vores klient.

Erstatning på over kr. 8.000.000 i vundet patienterstatningssag

Kroer og Fink Advokater bistod en klient med erstatningsopgørelsen efter en alvorlig patientskade, hvor vi udarbejdede indlæg over for myndighederne vedrørende fastsættelse af erhvervsevnetabserstatning og beregning heraf.

Patientskademyndighederne fulgte stort set vores indstilling og udbetalte erstatning i overensstemmelse hermed, hvorved vores klient glædeligt har modtaget en samlet erstatning på mere end kr. 8.000.000.

I denne sag hjalp vi altså udenretligt med behandling af en patienterstatningssag mod myndighederne med et særdeles godt resultat til følge.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Kroer, der førte sagen for vores klient.

Dom fra Højesteret om dødsfaldserstatning

Højesteret har den 12. juni 2018 i en meget omtalt sag om dødsfaldserstatning for et fremrykket dødsfaldstidspunkt, truffet afgørelse om, at enken ikke var berettiget til erstatning.

Vi har på kontoret repræsenteret enken i denne sag helt tilbage fra behandlingen af sagen hos myndighederne og har ført sagen i byretten, Østre Landsret og i Højesteret.

Sagen vedrørte de erstatningsmæssige konsekvenser af en anerkendt patientskade, hvor man for sent diagnosticerede en alvorlig kræftsygdom, og hvor der parterne imellem var enighed om, at afdøde herved fik frataget restlevetid og en eventuel mulighed for overlevelse, statistisk vurderet til 10 % på 5 år.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om der skulle gives dødsfaldserstatning til boet efter afdøde, selv om skadelidte havde en meget alvorlig grundlidelse, der sandsynligt på længere sigt alligevel ville have tage livet af den skadelidte. 

Vi vandt sagen i landsretten, som fandt, at enken i denne situation var berettiget til fuld forsørgertabserstatning.

Højesteret var ikke enig heri, og dommen medfører desværre en dårlig retsstilling for pårørende til kræftpatienter og andre alvorligt syge patienter, der pga. diagnoseforsinkelser får forværret deres sygdom, og som derfor dør på et tidligere tidspunkt end ellers forventet. Vi er derfor meget skuffede og ærgerlige over dommen.  

Har du spørgsmål til sagen, eller sidder du med en lignende problemstilling, er du meget velkommen til at kontakte advokat Søren Kroer, der førte sagen for enken.

 https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art6577752/Enke-med-to-b%C3%B8rn-taber-principiel-kamp-for-erstatning-efter-sin-mands-kr%C3%A6ftd%C3%B8d

 

Patientskademyndighederne dømt til at anerkende, at myndighedernes faste praksis om forrentning var forkert

Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen har haft en mangeårig fast praksis, som indebar, at myndighederne først vurderede, om der var grundlag for at anerkende en anmeldt skade som en patientskade, for først derefter at indhente oplysninger for at kunne beregne erstatningens størrelse.

Denne praksis er for så vidt velbegrundet, men efter vores opfattelse var det et problem, at denne praksis også havde betydning for, fra hvilket tidspunkt erstatningsbeløbene skulle forrentes.

I den konkrete sag betød det, at vores klient først fik tilkendt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mere end 2 år efter det tidspunkt, hvor hun anmeldte skaden til Patienterstatningen, og at erstatningen også først blev forrentet fra dette senere tidspunkt.

Vores synspunkt var, at erstatningen skulle forrentes fra det tidspunkt, hvor Patienterstatningen var i stand til at indhente de oplysninger, som var nødvendige for at beregne erstatningen - og ikke først fra det tidspunkt, hvor oplysningerne faktisk blev indhentet. Renterne udgjorde i sig selv mere end 100.000 kr.

Københavns Byret har ved dom af 14. marts 2018 (ved en 3 dommer-behandling) givet vores klient medhold i, at hendes erstatningskrav skulle forrentes fra det tidspunkt, hvor Patienterstatningen var i stand til at indhente oplysningerne og ikke først fra det langt senere tidspunkt, hvor oplysningerne faktisk blev indhentet.

Retten lagde blandt andet vægt på, at det er vigtigt for patienterstatningsordningens sigte, at patientskademyndighederne selv oplyser sagerne, og sørger for, at ordningen administreres således, at den skadelidte ikke selv behøver at engagere f.eks. en advokat til at varetage sine interesser. Retten mente med andre ord, at den skadelidtes interesser i at få forrentet kravene ikke blev varetaget på tilstrækkelig vis.

Ankenævnet for Patienterstatningen har anket dommen til Østre Landsret.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokatfuldmægtig Mikael Skjoldager, som førte sagen på vegne af advokat Søren Kroer.