Rentedom skal prøves i Højesteret - få rejst dit krav nu

Hvis du har modtaget erstatning i en patientskadesag, giver ny landsretsdom dig sandsynligvis krav på yderligere forrentning af din erstatning/godtgørelse

Vi har den 20. juni 2019 på vores kontor vundet en vigtig retssag om renteberegning i Østre Landsret. 

Dommen slår fast, at patientskademyndighedernes praksis for forrentning af erstatning og godtgørelse i anledning af anerkendte patientskader er forkert. Sagen blev ligeledes vundet i byretten, hvor den lige som for landsretten blev ført af advokat Mikael Skou Skjoldager fra Kroer\Fink Advokater.   

Patientskademyndighederne har haft den fejlagtige opfattelse, at der tidligst skulle beregnes renter fra det tidspunkt, hvor en skade blev anerkendt som omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Anerkendelse af en skade sker ofte først 1 år efter, at anmeldelse er sket.

Rentesagen har i også betydning for Erstatningsnævnets rentepraksis for voldsofre.

Ankenævnet for Patienterstatningen har fået 3. instansbevilling hos Procesbevillingsnævnet.

Sagen skal derfor også behandles i Højesteret, men da vi endnu ikke ved, hvor mange år tilbage myndighederne vil genoptage sagerne i, opfordrer vi alle med tidligere anerkendte patientskadesager til at kontakte os allerede nu, så vi kan sikre dit rentekrav bedst muligt.  

Hvis du tidligere har modtaget erstatning/godtgørelse i en patientskadesag, har myndighederne altså efter byrettens og landsrettens dom ikke opgjort dine renter korrekt. 

I den omtalte sag var der tale om renter på mere end 100.000 kr., og i mange sager kan der være tale om meget betydelige beløb i ekstra erstatning.

Kontakt os, hvis vi skal bistå dig med din sag.

 

 

Kroer\Fink Advokater indleder samarbejde med Dansk Blindesamfund

Kroer\Fink Advokater har indgået et samarbejde med Dansk Blindesamfund.

Dansk Blindesamfund er en uafhængig privat medlemsorganisation. Foreningen har ca. 200 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i Høje Taastrup, Fuglsangscentret i Fredericia og rundt om i hele landet.

Vi er beærede over, at Dansk Blindesamfund har valgt os som rådgiver for foreningens medlemmer og ser meget frem til at hjælpe medlemmerne med erstatnings- og forsikringsretlige spørgsmål.

https://blind.dk/nyheder/nyt-medlemstilbud-juridisk-raadgivning

Kroer\Fink Advokater udtager stævning på vegne af cirkusartist over for Cirkus Arena

Vi repræsenterer en ukrainsk kvinde i en ansvarssag mod Cirkus Arena i forbindelse med hendes svære tilskadekomst under en forestilling i Danmark.

Der er nu blevet udtaget stævning efter, at der er blevet bevilliget fri proces til sagens førelse ved domstolene.

Nedenfor link til mediernes dækning af sagen.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Kroer, der repræsenterer den tilskadekomne kvinde.

https://www.bt.dk/samfund/cirkusartist-laegger-sag-an-mod-cirkus-arena


https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11561778/braekkede-ryggen-og-fire-knogler-i-nakken-cirkusartist-laegger-sag-an-mod-cirkus-arena/

 

Ankenævnet for Patienterstatningen dømt i landsretten i principiel sag

Østre Landsret har netop d.d. afsagt en dom om, hvorvidt vores klient var berettiget til yderligere renter af den erstatning, som hun havde modtaget for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Dommen fastslår, at den skadelidte har krav på rente efter erstatningsansvarslovens § 16 én måned efter det tidspunkt, hvor det var muligt for patientskademyndighederne at indhente de oplysninger, som var fornødne til at beregne erstatningens størrelse og ikke – som anført af nævnet under sagen – først fra det tidspunkt, hvor der er taget stilling til grundlaget for erstatningen.

Landsretten stadfæster dermed byrettens dom og fastslår, at patientskademyndighedernes praksis for renteberegning er forkert. 

Såfremt du tidligere har modtaget erstatning fra Patienterstatningen eller Ankenævnet, opfordres du dermed til at søge sagen genoptaget.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Mikael Skou Skjoldager, som førte sagen for vores klient.

Forsikringsselskab dømt til at anerkende, at trafikulykke havde forårsaget et varigt psykisk mén

Retten på Frederiksberg er den 3. juni 2019 fremkommet med en mundtlig tilkendegivelse om, at vores klient er berettiget til godtgørelse for et varigt psykisk mén, som han har pådraget sig som følge af en ulykke, der fandt sted i 2006.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring havde i sagen vurderet det varige mén til 10 % pga. fysiske gener, hvorfor ansvarsforsikringsselskabet ikke ville udbetale yderligere i sagen.

Der blev udtaget stævning over for ansvarsforsikringsselskabet mhp. at få fastslået, at det varige mén var større pga. pådragne psykiske og kognitive gener.

Sagen blev forelagt for Retslægerådet og blev efterfølgende genforelagt for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der fastholdt den tidligere vejledende udtalelse, hvorfor man fortsat ikke fandt dokumentation for, at ulykken havde medført et varigt psykisk mén.

Retten på Frederiksberg fandt imidlertid, at ulykken havde forårsaget et varigt psykisk mén på 10 % og tilsidesatte således den vejledende udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Parterne afventer rettens skriftlige dom, hvorfor det endnu er uvist, om denne vil blive anket.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Jakob Fink, der førte sagen for vores klient.

Forsikringsselskab dømt til at betale erstatning

Ved dom afsagt den 15. april 2019 fra Københavns Byret blev vores klient tilkendt erstatning for fremtidige udgifter til tandlægebehandling, til dækning af løbende udskiftning af implantater og proteser.

Vores klient havde i en trafikulykke beskadiget sine tænder i en sådan grad, at der havde været behov for at indsætte kroner og implantater. Udgifterne hertil blev betalt af hendes ulykkesforsikring, som dog ikke ville give tilsagn om at dække de fremtidige udgifter til udskiftning af implantaterne mv.

Ansvarsforsikringsselskabet ville heller ikke dække udgifterne og henviste til, at det efter selskabets opfattelse var for tvivlsomt, om der ville blive behov for udskiftningerne.

Vi var ikke enige i, at de fremtidige udgifter ikke kunne kræves betalt, og vi indbragte derfor sagen mod ansvarsforsikringsselskabet for domstolene.

Ved dommen blev ansvarsforsikringsselskabet dømt til at betale det fulde krav. Københavns Byret fandt dermed, at den løbende udgift til udskiftning af bl.a. implantater var en udgift, som kunne kræves betalt efter erstatningsansvarslovens § 1 a, også selvom det ikke med sikkerhed kunne siges, hvornår der ville blive behov for udskiftningerne.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Mikael Skou Skjoldager, som førte sagen på vegne af vores klient.

Orienteringsmøde i Dansk Brystkræft Organisation (DBO) den 26. februar 2019, kl. 16.30

I anledning af nyheden om de mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus i perioden fra den 1. marts 2013 til den 24. maj 2017, hvor undersøgelserne ikke har fulgt nationale retningslinjer for brystundersøgelser, vil DBO snarest indkalde til et orienteringsmøde, hvor advokat Søren Kroer og advokat Jakob Fink vil deltage og fortælle om klage- og erstatningsmuligheder.

Sygehuset har genundersøgt 735 kvinder, der har været undersøgt i perioden 1. januar 2016 – 24. maj 2017. Indtil nu har ni af disse kvinder fået konstateret brystkræft.

Mødet finder sted den 26. februar 2019, kl. 16.30 på adressen:

Kræftrådgivningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved

Vundet sag i Ankenævnet for Patienterstatningen

Vi har den 30. januar 2019 fået medhold hos Ankenævnet for Patienterstatningen i, at behandlingen af vores klient på et hospital ikke havde levet op til erfaren specialiststandard, og at vores klient som følge heraf var blevet påført en skade.

Patienterstatningen havde fundet, at der ikke var tale om en behandlingsskade, men vi ankede afgørelsen på vegne af vores klient.

Vi gjorde på vegne af vores klient gældende, at der var tale om en forsinket diagnosticering og behandling af den cerebrale vaskulit, og at man ikke skulle have nedtrappet behandlingen med Prednisolon.

Ankenævnet gav os medhold heri og vurderede, at den erfarne specialist ville have iværksat behandling med Prednisolon på et tidspunkt, hvor resultatet af en MR-scanning gav begrundet mistanke om inflammation og lymfom.

Selvom der ikke på dette tidspunkt var blevet stillet en diagnose, ville den erfarne specialist have behandlet med Prednisolon, da netop behandling hermed havde givet en dokumenteret og klar effekt på tilstanden i hjernen ved den første indlæggelse nogle måneder forinden.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Mikael Skou Skjoldager, der varetog vores klients interesser i sagen.

Kroer\Fink Advokater ønsker alle et godt nytår!

Vi ønsker alle vores klienter og samarbejdspartnere et rigtig godt nytår!

Tak for året, der er gået. Vi ser nu frem til en masse nye udfordringer.

Vi starter året med en nyhed om en ulykkesforsikringssag, hvor vores klients respektive ulykkesforsikringsselskaber ved vores indtræden i sagen allerede havde betalt forsikringydelser svarende til henholdsvis 15 % og 25 % i varigt mén. Selskaberne mente ikke, at vores klient var berettiget til yderligere forsikringsudbetalinger.

Det lykkedes efter indhentelse af yderligere lægeligt materiale og en forelæggelse af sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (mhp. en uvildig udtalelse om menets størrelse) at få selskaberne til samlet at udbetale yderligere i alt 1,4 mio. kr.., idet det varige mén som følge af ulykken blev fastsat til 55 %. Der gives dobbelterstatning i ulykkesforsikringssager, når méngraden udgør mindst 30 %.

Sagen er eksempel på, at det særligt i alvorlige ulykkestilfælde ofte kan betale sig at lade sig bistå af en advokat i ulykkesforsikringssager.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Jakob Fink, der har bistået vores klient.

Politisk initiativ til lovændring

Højesteret frifandt ved dom afsagt den 28. august Ankenævnet for Patienterstatningen i en patientskadesag, hvor det skulle afgøres, om regionen havde handlet ansvarspådragende ved at indkalde vores klient for sent til mammografiundersøgelse.

I sagen skulle Højesteret tage stilling til, om ansvarsgrundlaget i klage- og erstatningsloven var opfyldt, når regionen ikke havde overholdt sundhedsloven samt vurdere, om patientskademyndighederne havde været berettiget til at lægge regionens ressourceoplysning uprøvet til grund i dets afgørelser. 

Resultatet blev som bekendt, at Ankenævnet for Patienterstatningen (og dermed Regionen) var ansvarsfri.

Et lyspunkt i sagen var dog, at Sundhedsminister Ellen Trane Nørby om sagen havde udtalt:

”Det må simpelthen ikke være sådan, at regionerne slipper for erstatningsansvaret med henvisning til manglende ressourcer, fordi de laver dårlig planlægning, og man som patient derfor ikke kan få prøvet sin sag. Det underminerer patientrettighederne, og det skal vi have rettet op på. Jeg vil se på, hvad vi kan gøre, så patienterne ikke fremadrettet kommer til at stå i samme situation.”

Nu er der kommet handling bag ordene, idet der bliver sendt et nyt lovforslag i høring, der skal hindre, at regionerne kan bruge dårlig økonomi og manglende ressourcer som argument for ikke at indkalde borgerne rettidigt til screeningsundersøgelser for kræft.

Vi finder det her på kontoret glædeligt, at sagen har været med til at bane vej for lovforslaget, når det nu ikke lykkedes at få medhold i Højesteret.

Spørgsmål til sagen kan stilles til advokat Søren Kroer, der førte sagen i Højesteret.


Velkommen til Raluca

Kroer\Fink Advokater har ansat Raluca Vasile som stud. jur.

Raluca er 1. års studerende på Københavns Universitet og starter hos os den 2. januar 2019.

Raluca skal bistå det øvrige personale med diverse opgaver i forbindelse med retssager og sagsbehandling i øvrigt.

Vi glæder os meget til at tage imod Raluca i det nye år.

Kroer\Fink Advokater indgår samarbejde med Acusticusneurinom Forening

Vi har indgået et samarbejde med Dansk Acusticusneurinom Forening og ser meget frem til at hjælpe foreningens medlemmer.

Foreningens medlemmer er personer, der selv er ramt af acusticusneurinom (AN) samt deres pårørende.

Hvert år får omkring 100 mennesker i Danmark stillet diagnosen Acusticusneurinom - også kaldet Vestibulær Schwannom, der er en godartet tumor, der kan medføre behov for strålebehandling og operation og i øvrigt forårsager en lang række alvorlige helbredsmæssige gener.