Kroer & Fink Advokater vinder stor landsretssag mod Ankenævnet for Patienterstatningen

Den 5. december 2017 traf Vestre Landsret afgørelse om, at vores klients skade i form af svær hjerneskade efter en operation mhp. fjernelse af en hjernetumor var omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Sagen var blevet vundet i byretten men blev anket af Ankenævnet for Patienterstatningen til Vestre Landsret, der imidlertid stadfæstede byrettens dom.

Dommen er endnu et eksempel på, at hændelige komplikationer til en ellers korrekt udført behandling eller operation godt kan anerkendes som en patientskade efter lovens § 20, stk. 1, nr. 4 (den såkaldte ”tåleregel”), selvom der er tale om en særdeles alvorlig grundlidelse – i nærværende sag en hjernetumor.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Kroer, der har ført sagen i såvel by- som landsret.