Rentedom skal prøves i Højesteret - få rejst dit krav nu

Hvis du har modtaget erstatning i en patientskadesag, giver ny landsretsdom dig sandsynligvis krav på yderligere forrentning af din erstatning/godtgørelse

Vi har den 20. juni 2019 på vores kontor vundet en vigtig retssag om renteberegning i Østre Landsret. 

Dommen slår fast, at patientskademyndighedernes praksis for forrentning af erstatning og godtgørelse i anledning af anerkendte patientskader er forkert. Sagen blev ligeledes vundet i byretten, hvor den lige som for landsretten blev ført af advokat Mikael Skou Skjoldager fra Kroer\Fink Advokater.   

Patientskademyndighederne har haft den fejlagtige opfattelse, at der tidligst skulle beregnes renter fra det tidspunkt, hvor en skade blev anerkendt som omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Anerkendelse af en skade sker ofte først 1 år efter, at anmeldelse er sket.

Rentesagen har i også betydning for Erstatningsnævnets rentepraksis for voldsofre.

Ankenævnet for Patienterstatningen har fået 3. instansbevilling hos Procesbevillingsnævnet.

Sagen skal derfor også behandles i Højesteret, men da vi endnu ikke ved, hvor mange år tilbage myndighederne vil genoptage sagerne i, opfordrer vi alle med tidligere anerkendte patientskadesager til at kontakte os allerede nu, så vi kan sikre dit rentekrav bedst muligt.  

Hvis du tidligere har modtaget erstatning/godtgørelse i en patientskadesag, har myndighederne altså efter byrettens og landsrettens dom ikke opgjort dine renter korrekt. 

I den omtalte sag var der tale om renter på mere end 100.000 kr., og i mange sager kan der være tale om meget betydelige beløb i ekstra erstatning.

Kontakt os, hvis vi skal bistå dig med din sag.