Højesteret afsiger principiel dom

Højesteret har den 17. juni 2016 afsagt dom i den meget medieomtalte straffesag omhandlende drabet på en advokat i Københavns Fogedret den 16. september 2014.

Kroer & Fink Advokater har under hele sagen varetaget interesserne for svigersønnen, der ligeledes forsøgtes dræbt.

I byretten fastssattes en godtgørelse for tort på kr. 30.000,00 til svigersønnen. I landsretten blev denne nedsat til kr. 10.000,00. Højesteret fulgte imidlertid byretten og forhøjede godtgørelsen til kr. 30.000,00.

Begrundelsen herfor var følgende:

"Efter forarbejderne til erstatningsansvarslovens § 26, stk. 3, forudsættes godtgørelse efter denne bestemmelse som udgangspunkt at ligge i størrelsesordenen 10.000 kr., jf. Folketingstidende 1996-97, tillæg A, lovforslag nr. L 144, s. 3182. I retspraksis er der i særlige tilfælde givet højere godtgørelse under hensyn til grovheden og farligheden af den tiltaltes handlinger og de betydelige skader og følger, der er overgået den forurettede, jf. bl.a. Højesterets domme UfR 2001.1872 og UfR 2003.2085.

Under hensyn til, at der nu er forløbet knap 20 år siden indførelsen af denne godtgørelse, og til omstændighederne ved drabsforsøget på xx og de skader, han blev påført, finder Højesteret, at godtgørelsen til ham skal fastsættes til 30.000 kr. som sket ved byrettens dom. Dette beløb skal reduceres med 10.000 kr., som udgør acontobetaling fra Erstatningsnævnet. Kravet på godtgørelse tages derfor til følge med yderligere 20.000 kr."

Det er glædeligt, at Højesteret har valgt at følge vores synspunkt om, at godtgørelsen konkret set var fastsat for lavt fra Erstatningsnævnets side men særlig glædeligt, at dette bl.a. er sket med en generel henvisning til, at der bør ske en indeksering ud fra den betragtning, at der er forløbet knap 20 år siden indførelsen af godtgørelsen. Vi forventer, at dommen vil få betydning for størrelsen af de godtgørelser, der fremadrettet vil blive fastsat i sager omfattet af bestemmelsen.

Spørgsmål til sagen kan rettes til Søren Kroer.