Ankenævnet for Patienterstatningen genoptog sag efter udtagelse af stævning

Patienterstatningen traf den 13. september 2013 afgørelse om, at vores klient ikke havde ret til erstatning som følge af en øjenskade (lettere synsnedsættelse), der var opstået i forbindelse med en LASIK-operation.

Vores klient klagede over afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen, der stadfæstede afgørelsen den 14. november 2013.

Der blev efterfølgende udtaget stævning over for Ankenævnet for Patienterstatningen med påstand om, at nævnet skulle anerkende, at vores klient var blevet påført en erstatningsberettigende patientskade.

Efter en forelæggelse af sagen for Retslægerådet, hvor vi fik stillet spørgsmål til den statistiske risiko for den netop indtrådte skade og til, om skaden kunne anses for mere alvorlig end det forventede, sædvanlige forløb med præoperationelle konditioner, indgrebets størrelse og det opnåede resultat in mente, opfordrede vi Ankenævnet til at genoptage sagen.

Nævnet genoptog sagen og fandt, at vores klient var berettiget til erstatning i medfør af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 20, stk. 1, nr. 4, idet det blev vurderet, at der var tale om såvel en sjælden som alvorlig komplikation til den operation, som vores klient havde fået foretaget.

Spørgsmål til sagen kan stilles til advokat Jakob Fink.