Ny landsretsdom - Privathospital erstatningsansvarlig for formuetab

Østre Landsret har ved dom af 3. februar 2017 stadfæstet byrettens dom af 11. januar 2016 om, at et privathospital var erstatningsansvarlig for vores klients formuetab pga. forsinket diagnosticering af brystkræft.

Sagen drejede sig for landsretten om, hvorvidt det måtte anses for påregneligt for privathospitalet, at vores klient som følge af den forsinkede diagnosticering gik glip af en forsikringsydelse i form af dækning for "kritisk sygdom", idet hun pga. forsinkelsen ikke længere var i forsikringsdækning. Et krav af den pågældende karakter dækkes ikke efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, hvor sagen ligeledes havde været behandlet.

Landsretten fandt lige som byretten, at der var tale om et påregneligt tab for privathospitalet, og at der dermed forelå et erstatningsansvar.

Som begrundelse herfor henviste landsretten bl.a. til udbredelsen af kollektive ordninger (der omfatter dækning for kritisk sygdom) og til, at det ikke kunne anses for at være atypisk eller tilfældigt, at vores klient på et tidspunkt ville være uden den nævnte forsikringsdækning.

Der henvises i øvrigt til vores nyhedsbreve af 6. januar 2016 og 21. februar 2016 om sagen.

Spørgsmål til sagen kan stilles til advokat Jakob Fink, der førte sagen for både by- og landsretten.