Højesteretskendelse

 

Vi har i en verserende landsretssag vedrørende en patientskade haft en tvist om, hvorvidt man kunne få lov til at afhøre en lægekonsulent fra patientskademyndighederne under retssagen.

I de fleste af vores patientskadesager hører man traditionelt Retslægerådet, som er den myndighed, der har kompetence til at udtale sig om lægefaglige spørgsmål under retssager.

Som noget specielt har Retslægerådet flere gange fastholdt, at man ikke vil forholde sig til ”erfaren specialiststandard” men i stedet alene vil svare på spørgsmål omkring almindelig anerkendt lægefaglig standard. Dette har altid i patientskadesager givet det problem, at vi ikke har kunnet stille spørgsmål til klage- og erstatningslovens ophøjede specialiststandard.

Af denne grund, ønskede vi i denne verserende retssag at afhøre en lægekonsulent, som havde udtalt sig positivt om specialiststandarden, og denne problemstilling kom således helt til Højesteret, der gav os medhold i, at vi kunne få lov at afhøre lægekonsulenten som vidne under retssagen.

Kendelsen får stor betydning for rigtig mange patientskadesager, hvor vi nu har fået Højesterets ord for, at vi ved siden af Retslægerådets besvarelse også kan føre lægekonsulenter som vidner for at få belyst den standard, som Retslægerådet tidligere og fortsat ikke vil forholde sig til. Det er således en forbedring for alle patienters retsstilling, selv om det fortsat er vores kontors opfattelse, at den mest hensigtsmæssige løsning ville være, at Retslægerådet ændrede opfattelse, og i stedet begyndte at forholde sig til lovens ophøjede ”erfaren specialiststandard”.

Indtil da, glæder vi os over denne sejr og håber på, at denne yderligere bevisførelse får et gunstigt resultat for vores klient, som skal have ført sin sag i landsretten og her forsvare den byretsafgørelse, der gav vores klient fuldt medhold sidste år.

Spørgsmål kan rettes til advokat Søren Kroer, som førte sagen i byretten og som fører ankesagen i landsretten i marts måned. 

Kendelsen kan findes som H2016.190-2016 hos Karnov eller kan tilsendes af os.