Klient fik 600.000 kr. i forsikringsydelse efter udtagelse af stævning

Vores klient fik i 2009 diagnosticeret en svær depression, der bevirkede, at hun i en længere periode var ude at stand til at arbejde. Hun havde imidlertid tegnet en erhvervsevnetabsforsikring, der gjorde hende berettiget til løbende ydelser i sygdomsperioden. 

Forsikringsselskabet stoppede imidlertid efter cirka 2 år betalingen af ydelser med henvisning til, at der var tale om selvforskyldt beruselse. Vores klient havde således i forlængelse af depressionen fået et alkoholoverforbrug, som hun kom i behandling for.

Selskabet vurderede, at sagsøger havde haft en alkoholafhængighed siden 2010, og at denne afhængighed – og dermed ikke depressionen - var årsag til hendes aktuelle erhvervsudygtighed.

Vores opfattelse var, at det var depressionen, der var årsagen til, at vores klient havde udviklet en alkoholafhængighed.

Sagen havde været forelagt for Ankenævnet for Forsikring, der efter gennemgang af de medicinske akter ved kendelse fandt forsikringsselskabet berettiget til at afvise forsikringsdækning.

Vi udtog herefter stævning over for forsikringsselskabet og begærede sagen forelagt for Retslægerådet.

Sagen blev imidlertid forinden forligt, hvorved vores klient opnåede 600.000 kr. i forsikringsydelse, hvilket svarede til næsten halvdelen af sagsgenstanden.

Spørgsmål til sagen kan stilles til advokat Jakob Fink.