Politisk initiativ til lovændring

Højesteret frifandt ved dom afsagt den 28. august Ankenævnet for Patienterstatningen i en patientskadesag, hvor det skulle afgøres, om regionen havde handlet ansvarspådragende ved at indkalde vores klient for sent til mammografiundersøgelse.

I sagen skulle Højesteret tage stilling til, om ansvarsgrundlaget i klage- og erstatningsloven var opfyldt, når regionen ikke havde overholdt sundhedsloven samt vurdere, om patientskademyndighederne havde været berettiget til at lægge regionens ressourceoplysning uprøvet til grund i dets afgørelser. 

Resultatet blev som bekendt, at Ankenævnet for Patienterstatningen (og dermed Regionen) var ansvarsfri.

Et lyspunkt i sagen var dog, at Sundhedsminister Ellen Trane Nørby om sagen havde udtalt:

”Det må simpelthen ikke være sådan, at regionerne slipper for erstatningsansvaret med henvisning til manglende ressourcer, fordi de laver dårlig planlægning, og man som patient derfor ikke kan få prøvet sin sag. Det underminerer patientrettighederne, og det skal vi have rettet op på. Jeg vil se på, hvad vi kan gøre, så patienterne ikke fremadrettet kommer til at stå i samme situation.”

Nu er der kommet handling bag ordene, idet der bliver sendt et nyt lovforslag i høring, der skal hindre, at regionerne kan bruge dårlig økonomi og manglende ressourcer som argument for ikke at indkalde borgerne rettidigt til screeningsundersøgelser for kræft.

Vi finder det her på kontoret glædeligt, at sagen har været med til at bane vej for lovforslaget, når det nu ikke lykkedes at få medhold i Højesteret.

Spørgsmål til sagen kan stilles til advokat Søren Kroer, der førte sagen i Højesteret.