Højesteret afviste patientskade på grund af påberåbt ressourcemangel

Som mange bekendt har Højesteret, g.d. den 28. august frifundet Ankenævnet for Patienterstatningen i en patientskadesag, hvor det skulle afgøres, om regionen havde handlet ansvarspådragende ved at indkalde vores klient for sent til mammografiundersøgelse.

I sagen skulle Højesteret tage stilling til, om ansvarsgrundlaget i klage- og erstatningsloven var opfyldt, når regionen ikke havde overholdt sundhedsloven samt vurdere, om patientskademyndighederne havde været berettiget til at lægge regionens ressourceoplysning uprøvet til grund i dets afgørelser. 

Resultatet blev som bekendt, at Ankenævnet for Patienterstatningen (og dermed Regionen) var ansvarsfri, hvilket vi naturligvis er meget ærgerlige over.

Et lyspunkt i sagen er dog, at det lader til, at der er politisk vilje til at gøre noget ved problemet.  Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har om sagen oplyst at:

”Det må simpelthen ikke være sådan, at regionerne slipper for erstatningsansvaret med henvisning til manglende ressourcer, fordi de laver dårlig planlægning, og man som patient derfor ikke kan få prøvet sin sag. Det underminerer patientrettighederne, og det skal vi have rettet op på. Jeg vil se på, hvad vi kan gøre, så patienterne ikke fremadrettet kommer til at stå i samme situation.”

På den måde har sagen måske alligevel været med til at forbedre patienternes retsstilling, også selvom patientskademyndighederne ikke har gjort det lettere at være patient i det, der fra lovgivers side var tiltænkt at være et patientvenligt erstatningssystem.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Kroer, der førte sagen i Landsretten og i Højesteret. 

http://brystkraeft.dk/2018/08/hoejesteret-afviste-erstatningskrav-for-forsinket-mammografi/

https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art6670392/%C2%BBOppe-i-mit-hoved-bilder-jeg-mig-selv-ind-at-hvis-jeg-var-blevet-screenet-f%C3%B8r-havde-jeg-m%C3%A5ske-undg%C3%A5et-kemoen%C2%AB

https://jyllands-posten.dk/politik/ECE10833121/minister-dom-underminerer-patienternes-ret/