Vundet sag i Ankenævnet for Patienterstatningen

Vi har den 30. januar 2019 fået medhold hos Ankenævnet for Patienterstatningen i, at behandlingen af vores klient på et hospital ikke havde levet op til erfaren specialiststandard, og at vores klient som følge heraf var blevet påført en skade.

Patienterstatningen havde fundet, at der ikke var tale om en behandlingsskade, men vi ankede afgørelsen på vegne af vores klient.

Vi gjorde på vegne af vores klient gældende, at der var tale om en forsinket diagnosticering og behandling af den cerebrale vaskulit, og at man ikke skulle have nedtrappet behandlingen med Prednisolon.

Ankenævnet gav os medhold heri og vurderede, at den erfarne specialist ville have iværksat behandling med Prednisolon på et tidspunkt, hvor resultatet af en MR-scanning gav begrundet mistanke om inflammation og lymfom.

Selvom der ikke på dette tidspunkt var blevet stillet en diagnose, ville den erfarne specialist have behandlet med Prednisolon, da netop behandling hermed havde givet en dokumenteret og klar effekt på tilstanden i hjernen ved den første indlæggelse nogle måneder forinden.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Mikael Skou Skjoldager, der varetog vores klients interesser i sagen.