Ankenævnet for Patienterstatningen dømt i landsretten i principiel sag

Østre Landsret har netop d.d. afsagt en dom om, hvorvidt vores klient var berettiget til yderligere renter af den erstatning, som hun havde modtaget for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Dommen fastslår, at den skadelidte har krav på rente efter erstatningsansvarslovens § 16 én måned efter det tidspunkt, hvor det var muligt for patientskademyndighederne at indhente de oplysninger, som var fornødne til at beregne erstatningens størrelse og ikke – som anført af nævnet under sagen – først fra det tidspunkt, hvor der er taget stilling til grundlaget for erstatningen.

Landsretten stadfæster dermed byrettens dom og fastslår, at patientskademyndighedernes praksis for renteberegning er forkert. 

Såfremt du tidligere har modtaget erstatning fra Patienterstatningen eller Ankenævnet, opfordres du dermed til at søge sagen genoptaget.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Mikael Skou Skjoldager, som førte sagen for vores klient.