Dom af 11. januar 2016 - Privathospital ansvarlig for formuetab

I forlængelse af vores tidligere nyhed af 6. januar 2016 fremkommer hermed præmisserne fra byretsdommen.

Rettens begrundelse og afgørelse
"A blev den 16. juni 2010 undersøgt på Privathospitalet B, hvor der ikke blev fundet tegn på brystkræft. Sundhedsnævnets Disciplinærnævn har fundet grundlag for at kritisere den behandlende speciallæge i radiologi for hans behandling af A, da man fandt, at han havde over- trådt autorisationslovens § 17. Nævnet har således fundet, at lægen ikke havde udvist omhu og samvittighedsfuldhed.

Retten lægger derfor til grund, at lægen har handlet culpøst. Da lægen var i et tjenesteforhold til Privathospitalet B, følger det af Danske Lov 3- 19-2, at et erstatningskrav kan rettes mod Privathospitalet B.

Patientforsikringen har som begrundelse for at tilkende A erstatning blandt andet anført:

"Vi har vurderet, at udredning i overensstemmelse med den erfarne specialiststandard havde været at iværksætte supplerende undersøgelse for brystkræft efter undersøgelsen den 16. juni 2010. Vi har lagt vægt på speciallægevurderingen af 7. januar 2013. Det fremgår heraf, at mammografioptagelserne fra 16. juni 2010 ikke er af acceptabel standard, da der ikke er medfotograferet tilstrækkeligt indtil brystmuskulaturen. ..... Desuden viser billederne fra undersøgelsen tegn på brystkræft.

I overensstemmelse med speciallægevurderingen af 3. marts 2013 har vi lagt til grund, at din kræftdiagnose ville have været stillet ved supplerende undersøgelser for brystkræft efter undersøgelsen 16. juni 2010, og at du kunne have undgået fjernelse af alle lymfeknuder i armhulen og din behandling med kemoterapi.”

Det lægges som ubestridt til grund, at diagnosticering og anmeldelse til C af brystkræft i 2010 eller 2011 ville have medført, at A havde fået udbetalt en forsikringssum på xx kr. for kritisk sygdom.

Det lægges herefter til grund, at der er årsagssammenhæng mellem det culpøse forhold, som Privathospitalet B er erstatningsansvarlig for, og det tab på xx kr., som A har lidt.

Henset til at forsikringer mod kritisk sygdom blandt andet indgår i mange kollektive forsikrings- og pensionsordninger, finder retten ikke, at skaden efter sin art eller tabets størrelse er af en sådan karakter, at der er tale om en ikke værnet interesse, eller at skaden ikke er adækvat.

Af disse grunde gives sagsøgeren medhold i den nedlagte påstand." 

Dommen er blevet anket til Østre Landsret.