Medhold hos Ankenævnet for Forsikring i sag om retshjælpsdækning

Vi har på vegne af en klient udtaget stævning over for henholdsvis et forsikringsselskab og Ankenævnet for Patienterstatningen i sager omhandlende erhvervsevnetabserstatning.

Det lykkedes at opnå retshjælp til sagernes førelse hos vores klients retshjælpsforsikring, der imidlertid var af den opfattelse, at der kun gjaldt én dækningssum – på 200.000 kr., idet sagerne efter retshjælpsforsikringens opfattelse havde så stor en sammenhæng, at disse måtte betragtes som én forsikringsbegivenhed i forhold til dækning af sagsomkostninger.

Vi var af den opfattelse, at sagerne var af meget forskellig karakter, bl.a. fordi den ene sag omhandlede en patientskade og den anden en trafikulykke, ligesom der var adskillige år mellem de to forsikringsbegivenheder, hvorfor sagerne efter vores opfattelse skulle betragtes som 2 forskellige forsikringsbegivenheder med hver deres dækningssum.

Da parterne ikke kunne blive herom, indbragte vi sagen for Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring gav os medhold i vores synspunkt. Retshjælpsforsikringsselskabet har valgt at følge kendelsen, hvorfor vores klient nu har en samlet dækningssum på 400.000 kr. til førelse af de 2 retssager i stedet for kun 200.000 kr.

Kendelsen er endnu ikke blevet trykt hos Ankenævnet for Forsikring.

Spørgsmål til sagen kan stilles til advokat Jakob Fink, der har behandlet sagen over for retshjælpsforsikringsselskabet.