Dom af 7. maj 2018 fra Retten i Kolding - vundet sag mod Ankenævnet for Patienterstatningen

Retten i Kolding fandt ved dom af 7. maj 2018, at vores klient var blevet påført en erstatningsberettigende patientskade som følge af et operativt indgreb for en polyp/prækræft, hvorved der desværre opstod en anastomoselækage.

Hverken Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen fandt, at der skulle ydes erstatning, og dette hverken efter bestemmelsen i lovens § 20, stk. 1, nr. 1 (hvis behandlingen ikke har levet op til den erfarne specialiststandard) eller efter den såkaldte "tåleregel" i lovens § 20, stk. 1, nr. 4.

Retslægerådet gav os et væsentligt bidrag til at løfte bevisbyrden i sagen, idet rådet fandt, at de mange forskellige kombinationer af gener kunne være sjældne i forening, men man kunne ikke komme sjældenhedskriteriet nærmere. Herudover afhørte vi en af de behandlende læger, og samlet set fandt retten, at generne var tilstrækkelig sjældne og alvorlige vurderet i forhold til grundlidelsen til at opfylde kravene i "tålereglen".

Dommen er ikke blevet indbragt for landsretten af Kammeradvokaten og står derfor ved magt.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Kroer, der førte sagen for vores klient.